Representative souvenirs of NovSU
(dekorative plate)
ceramic, darkening
240x240x27 mm
Foto - Eugeny V. Gordyushenkov